Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E- shopy
Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a mě, Mgr. Johanku Veselou,
jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím později vzniklého E-shopu na webových stránkách
www.johankavesela.cz
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů,
která naleznete výše.
Jak jistě víte, tak komunikuji primárně na dálku, proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky
komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na
mém E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
 2. 1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží, službu;
 3. 1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží a to včetně ceny za jeho
  zabalení;
 4. 1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 5. 1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; momentálně se cena za služby o DPH nenavyšuje
 6. 1.5. E-shop je internetový obchod provozovaný mnou na adrese Šafaříkova 132, Jičín 506 01, na kterém bude probíhat
  nákup Zboží;
 7. 1.6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 8. 1.7. Jsem OSVČ, se sídlem Popovice 31, IČO 656 92 462, zapsaná na Městském úřadě Jičín- obecním živnostenském úřadě
 9. v obchodním rejstříku pod sp. zn. [BUDE DOPLNĚNO] vedeném u [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: JNM@johankavesela.cz
  DOPLNĚNO], telefonní číslo +420 605 060 868, právními předpisy označovaná jako prodávající;
 10. 1.8. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží se mnou;
 11. 1.9. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu nebo e-mailu, a je uzavřena ve chvíli, kdy ode mě obdržíte potvrzení Objednávky;
 12. 1.10. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů
 13. a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 14. 1.11. Vy jste osoba nakupující na mém E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 15. 1.12. Kromě zboží můžete u mě nakoupit i na mém webu inzerované služby.
 16. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
 17. 2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace,
 18. které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 19. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních
  prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za
  používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi
  tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky
  komunikace na dálku využíváme.
  3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto
  návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem
  „Přidat do košíku“);
  b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení
  Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského
  prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny
  automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
  c) Své identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení,
  doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též
  informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
  3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po
  provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku
  vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito
  Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží
  zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace
  odeslány přímo Nám.
  3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou
  na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto
  Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky
  ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy
  Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany
  umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a
  neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme
  Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy
  v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši
  nabídku potvrdíte.
  3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme
  povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo
  k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na
  uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě
  uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů
  od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje
  například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém
  případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob
  tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že
  není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste
  v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude
  Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 20. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a
  v případě změny je aktualizovat.
  4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových
  je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich
  zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  4.4. Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetími osobami.
  4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 1 rok
  nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
  hardwarového a softwarového vybavení.
 21. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě
  rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se
  uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu
  Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu

Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení
Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do [BUDE DOPLNĚNO]
b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu [BUDE DOPLNĚNO], přičemž
platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [BUDE DOPLNĚNO].
V případě platby kartou online je Celková cena splatná do [BUDE DOPLNĚNO]
c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě
platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně.
V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši emailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.
5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete.
V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních
případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  6.1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  a) Osobní odběr na Naší provozovně uvedené v seznamu provozoven;
  b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
  c) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;
  6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
  6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.
  Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na Eshopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na
  provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě
  jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na
  obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce
  převzít.
  6.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za
  následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není
  odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit
  z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je
  odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok
  na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
  ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením
  Okomentoval(a): [SA17]: Upřesněte, kde je u Vás
  faktura dostupná.
  Okomentoval(a): [SA18]: Jestli máte určitá omezení
  pro dodání výrobku (hmotnost, adresa…), zde je místo
  pro upřesnění informací.
  Okomentoval(a): [SA19]: Upravte podle svých
  možností, případně můžete zákazníky odkázat na
  samostatný dokument věnovaný možnostem dopravy
  zveřejněný v rámci webu.
  Okomentoval(a): [SA20]: Pokud máte provozoven
  více, vypište je do seznamu nebo vložte dokument s
  jejich výpisem.
  Okomentoval(a): [SA21]: Případně si znění rozšiřte
  podle skutečného místa, kam doručujete.
  spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou
  ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  6.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží
  nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází
  v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod
  nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se
  ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti
  Vás budeme vždy informovat v případě:
  a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu
  dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
  b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou
  dobu dodání.
  6.9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené
  v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad,
  zejména pak, že:
  a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové,
  které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
  b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
  c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení
  stanovena podle vzorku;
  d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  f) není zatíženo právy třetích stran.
  7.2. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1,
  můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním
  e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít
  také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva
  z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně,
  s výjimkou případů dle čl. 7.3, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi
  uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl.
  7.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
 3. a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 4. b) na odstranění vady opravou Zboží;
 5. c) na přiměřenou slevu z Ceny;
 6. d) na odstoupení od Smlouvy.
 7. V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě,
 8. kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle
 9. bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění
 10. vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný
 11. způsob odstranění vady.
 12. 7.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
 13. a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 14. b) na odstranění vady opravou Zboží;
 15. c) na přiměřenou slevu z Ceny.
 16. Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy
 17. odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt
 18. vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.
 19. 7.5. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání
 20. nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících
 21. případech:
 22. a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
 23. b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
 24. c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším
 25. opomenutím,
 26. d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při
 27. obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou
 28. vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití
 29. části Zboží.
 30. 7.6. Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy
 31. jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného
 32. odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě
 33. prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 34. 7.7. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám
 35. náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními
 36. o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám
 37. původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 38. 7.8. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením §1810 a násl., §1820 a násl. a
 39. §2099 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
 40. 7.9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté,
 41. co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 42. 7.10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u
 43. spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 44. 7.11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
 45. a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
 46. b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
 47. c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste
 48. jej převzali;
 49. d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může
  dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve
  kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte
  v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve
  lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik
  druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží,
  a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a
  opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv
  prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich
  identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany,
  který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  8.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
  a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít
  během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí
  na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;
  c) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
  e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení
  původního obalu;
  g) dodávka novin, periodik nebo časopisů;
  h) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím
  výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že
  nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
  8.4. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete
  oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  8.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na
  účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude
  vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím
  vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od
  odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom
  Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání
  Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou
  Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za
  dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání
  Zboží nabízeli.
  8.7. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak,
  než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém
  případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě,
  že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku
  na vrácení Ceny.
  8.8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují
  objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody
  spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od
  Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace.
  V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni
  od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 2. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  9.1. Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení
  spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou
  obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail:
  adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh,
  a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne,
  kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.
  9.2. Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na
  webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Toto platí jen u spotřebitelů,
  V případě podnikatelů můžete požadovat, aby Vám bylo vráceno.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo
  území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé,
  nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová
  adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a
  doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou
  uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte
  vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží,
  změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné
  vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o
  změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás
  do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a
  opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku
  Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní
  poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo
  souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy
  právo od Smlouvy odstoupit.
  10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však
  tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy
  přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  10.7. Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
  10.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.01.2022